Документация

Value-at-Risk съвремената алтернатива в измерването на рискаValue-at-Risk съвремената алтернатива в измерването на риска
Резюме: Основната цел на настоящата статия е да се представи цялостен количествен измерител на риска за портфейл, състоящ се от разнородни както по вид, така и по тип активи деривативни инструменти, дългови, капиталови ценни книжа, реални активи и други
160.46 Kb. 1 pg.
преглед
Дял III капиталови изисквания за операционен риск Глава 1 Общи принципи за използването на различните подходиДял III капиталови изисквания за операционен риск Глава 1 Общи принципи за използването на различните подходи
Директива [да се впише от Службата за публикации]. Институциите уведомяват компетентните органи, преди да използват стандартизирания подход
3.83 Mb. 30 pg.
преглед
Подлежаща на разкриване информацияПодлежаща на разкриване информация
Наредба №35/17. 10. 2006г за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници
105.02 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Чл. (1) С този закон се уреждат статутът и дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, наричан по-нататък „фонда”
292.93 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Чл. Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата по чл. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията", и от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък „заместник-председателя"
1.93 Mb. 13 pg.
преглед
Правомощия на директора на агенция \"митници\" Чл. 5Правомощия на директора на агенция "митници" Чл. 5
Чл. С правилника се уреждат организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Агенция "Митници", наричана по-нататък "агенцията", както и числеността на персонала в Централното митническо управление
472.04 Kb. 3 pg.
преглед
Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрацияУстройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
ДВ. бр. 81 от 6 Октомври 2006г., изм. Дв бр. 35 от 27 Април 2007г., изм. Дв бр. 36 от 4 Май 2007г., изм. Дв бр. 100 от 30 Ноември 2007г., изм. Дв бр. 2 от 8 Януари 2008г., изм. Дв бр. 47 от 20 Май 2008г., изм. Дв бр. 53 от 10 Юни 2008г., изм. Дв бр. 60 от 4 Юли 2008г., изм
1.21 Mb. 8 pg.
преглед
Общи условия заОбщи условия за
Чл. Настоящите оу уреждат взаимоотношенията между клиентите и ип „Д. И. С. Л. Секюритийс” ад във връзка със сделки с финансови инструменти, предмет на зпфи
0.77 Mb. 5 pg.
преглед
Наредба №6 от 22. 10. 2003 г за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посреднициНаредба №6 от 22. 10. 2003 г за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
1.4 Mb. 12 pg.
преглед
Въведение, или няколко думи за статистиката и други, по-интересни нещаВъведение, или няколко думи за статистиката и други, по-интересни неща
Колкото и странно да изглежда, ще започна с може би най-неочакваното с "най-сухата материя" така наречената статистическа обработка на информацията
5.62 Mb. 48 pg.
преглед
Тема: строителство, строителен контролТема: строителство, строителен контрол
Михаил Ми­ков. Той смята, че е по-добре съкращенията в систе­мата да станат факт скоро, но не се нае с конкретни сро­кове и цифри. Миков нарече исканията на полицаите за 50% увели­чение на заплатите абсурд­ни. Увери, че не се страхува от предстоящия национа­лен протест на полицаите
1.75 Mb. 16 pg.
преглед
Swot-анализ Състояние на туризма (Използване на Информационни и Комуникационни Технологии в туризма)Swot-анализ Състояние на туризма (Използване на Информационни и Комуникационни Технологии в туризма)
За целите на swot-анализа са използвани следните информационни източници: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2009-2013; общински програми за развитие на туризма, нормативни актове и добри практики на национално, регионално и местно ниво
153.99 Kb. 1 pg.
преглед
Swot -анализ на алтернативния туризъм в България (баат 2001 г.)Swot -анализ на алтернативния туризъм в България (баат 2001 г.)
Обща рамка, организационна структура национални, регионални и местни сдружения. Макро проекти работещи в страната
297.51 Kb. 5 pg.
преглед
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 гСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
1.74 Mb. 16 pg.
преглед
В община суворовоВ община суворово
Добруджанско аграрно и бизнес училище” по програма “Активни услуги на пазара на труда”, компонент «Планиране на местното икономическо развитие», Проект №316025060621 „Алтернативният туризъм – перспектива за развитие на община Суворово”, финансиран по Заемно споразумение със Световната банка
0.59 Mb. 5 pg.
преглед

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом