Документация

Земи и почви. Земни недраЗеми и почви. Земни недра
Почвата и земеделските земи са основен природен ресурс, върху който се развива цялата жизнена и стопанска дейност на човека
62.46 Kb. 1 pg.
преглед
Национална система за екологичен мониторингНационална система за екологичен мониторинг
Системата осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на която се изготвят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия
175.72 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятияНаредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Чл. (1) С наредбата се определят редът и начинът за провеждане на инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
132.53 Kb. 1 pg.
преглед
Бойко Борисов Министър -председател на Република България Уважаеми г-н Трайчо Трайков Министър на Икономиката, Енергетиката и ТуризмаБойко Борисов Министър -председател на Република България Уважаеми г-н Трайчо Трайков Министър на Икономиката, Енергетиката и Туризма
През Април 2011 излезе официален доклад, в който се разкриват използваните химикали, които наброяват близо 600. Много от тези химикали са силно токсични за природата и човека. Те водят до редица тежки заболявания. Пращам и доклада, защото виждам, че не сте го разгледали!
45.54 Kb. 1 pg.
преглед
Уважаеми г-н Президент (г-н Георги Първанов)Уважаеми г-н Президент (г-н Георги Първанов)
Фирмите добиващи шистов газ крият какви всъщност са химикалите, които използват,като се позовават на фирмена тайна. Специалисти  от сащ вече са направили анализ на такава вода и много от установените химикали в нея са изключително токсични за човека
34.62 Kb. 1 pg.
преглед
Народно събраниеНародно събрание
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, устойчивото ползване и трайното възстановяване на почвите като компонент на околната среда
300.89 Kb. 3 pg.
преглед
Натура 2000 стандартен формуляр за специални защитени зони (сзз)Натура 2000 стандартен формуляр за специални защитени зони (сзз)
Защитена зона по Директива 92/43/еес за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
175.13 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защитаНаредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
Складовата база за търговия и съхранение на продукти за растителна защита (прз) на лицата по чл. 23 от Закон за защита на растенията (ззр) и на земеделските производители
152.73 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиНаредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Приета с пмс №230 от 11. 2005 г., обн., Дв, бр. 90 от 11. 11. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм и доп., бр. 53 от 10. 06. 2008 г
0.54 Mb. 4 pg.
преглед
Йовков Разказът \"Индже\"Йовков Разказът "Индже"
Върху яркия фон на народното страдание писателят проследява развоя на една нравствена драма. Йовков изобразява участта на хората и замята, които съществуват в неразривно единство. Този мотив е характерен за цялостното творчество на Йовков – човекът е неразривно свързан със земята
23.45 Kb. 1 pg.
преглед
Заглавието на разказа \"Последна радост\" насочва към представата за нещо,което радва и утешава точно преди смърттаЗаглавието на разказа "Последна радост" насочва към представата за нещо,което радва и утешава точно преди смъртта
Заглавието на разказа “Последна радост” насочва към представата за нещо,което радва и утешава точно преди смъртта
19.37 Kb. 1 pg.
преглед
Общочовешките измерения, внушени чрез проблемите на условния свят в „Другоселец, са проектирани в парадигматично Йовково построение на многопластовоОбщочовешките измерения, внушени чрез проблемите на условния свят в „Другоселец, са проектирани в парадигматично Йовково построение на многопластово
Същността на това измерение е в специфичното изграждане на художествената логика
98.03 Kb. 1 pg.
преглед
ПредметПредмет
Общо: 102 часа за годината, 51 часа български език (БЕ) и 51 часа литература (Л)
347.65 Kb. 3 pg.
преглед
I. Управление на рискаI. Управление на риска
Изготвил: Mихаела Добромирова Цочева, Фак номер: 7465, Специалност: Стопанско управление, Курс: Първи, Група: Пета, Преподавател: Ас. Албена Антонова
342.37 Kb. 4 pg.
преглед
Правила за управление на риска на ип \"кепитъл маркетс\" адПравила за управление на риска на ип "кепитъл маркетс" ад
Чл (1) Настоящите правила се приемат на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №38 от 25. 07. 2007г за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38). изм и доп., Дв, бр. 89 от 11 Ноември 2011 г
220.4 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом