bgconv.com

Република българия комисия за заРепублика българия комисия за за
Йорданка Узунова, разгледа в закрито заседание, проведено на 23. 12. 2008 г., преписка № кзк–699/2008 г., докладвана от члена на Комисията г-жа Елена Стоименова
105.91 Kb. 1 pg.
преглед
Министерство на правосъдиетоМинистерство на правосъдието
Конкурс за длъжността “държавен съдебен изпълнител” при районните съдилища, както следва
Конкурс 41.35 Kb. 1 pg.
преглед
Определени е гр. С., 10. 04. 2012 гОпределени е гр. С., 10. 04. 2012 г
Софийският окръжен съд, гражданско отделение, първи въззивен състав в закрито съдебно заседание на двадесети април през две хиляди и дванадесета година в състав
21.51 Kb. 1 pg.
преглед
Република българия окръжен съд пловдивРепублика българия окръжен съд пловдив
Пловдив, бул. “Шести септември” №167 тел./факс: 032/62 36 38 и 62 31 29 e – mail
29.32 Kb. 1 pg.
преглед
Протоко лПротоко л
Чнд №317/2010 г за 30. 06. 2010 г от 10: 00 ч на Тетевенски рс и предложение от Районна прокуратура Тетевен за групиране на присъди на осъденото лице
22.49 Kb. 1 pg.
преглед
Покана1 за свикване на общо събрание на собствениците в етажната собственостПокана1 за свикване на общо събрание на собствениците в етажната собственост
Адрес: гр ж к./кв ул
16.19 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №34, 09. 04. 2009 г., гр. БелоградчикРешение №34, 09. 04. 2009 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на двадесет и шести март две хиляди и девета година, в публично заседание в следния състав
Решение 50.6 Kb. 1 pg.
преглед
Дава ход на делото и го докладваДава ход на делото и го докладва
Жалбоподателят „. О. с У. В. Й. Б., редовно призован, не се явява. Вместо него адв. М., с пълномощно от по-рано
Доклад 40.43 Kb. 1 pg.
преглед
И за да се произнесе взе предвид следнотоИ за да се произнесе взе предвид следното
К. Г. Г. от Г.,У.”Х. Ч.” №.,с Егн против определение №1147/21. 07. 2010г на рс-п по чГ. д.№1293/2009г.,с което е обезсилена издадената заповед за незабавно изпълнение №1509/28. 12. 2009г и е прекратено заповедното производство по чГ. д.№1293/2009г по описа на рс-п
44.34 Kb. 1 pg.
преглед
И за да се произнесе, взе предвид следнотоИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 122 Гпк и е образувано по повдигнат спор за подсъдност от О. Г. М., Д. С. И. П. С. районен съд, обективиран в депозираното писмено искане, във връзка с изпратеното на сис п. С. районен съд изпълнително дело №3068/2000 г по описа на сис п. С. районен съд
40.99 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №156Решение №156
Радневският районен съд – наказателно отделение, в публичното си заседание при открити врати от двадесет и пети юли две хиляди и единадесета година, в състав
Решение 48.2 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №Решение №
Радневският районен съд – гражданско отделение, в откритото си заседание от тринадесети април, две хиляди и десета година, в състав
Решение 32.64 Kb. 1 pg.
преглед
Република българияРепублика българия
В ал. 5 на член 15 след “общината” се добавят думите “след решение на Общинския съвет”
Закон 48.78 Kb. 1 pg.
преглед
За да се произнесе взе предвид следнотоЗа да се произнесе взе предвид следното
Твърди, че при извършване на публичната продан наддаването не е извършено надлежно, както и че оценката на имота не е съобразена с пазарните цени. Оценката на имота трябва да е съобразена с цената по договора за ипотека, като бъде равна на нея или по-висока. Моли съда да отмени обжалваното действие
28.62 Kb. 1 pg.
преглед
За да се произнесе, взе предвид следнотоЗа да се произнесе, взе предвид следното
Осъден е Т. А. да заплати в полза на втрс дт върху увеличената издръжка в размер на 158,40 лв и са отхвърлени претенциите на двете страни за присъждане на разноски
59.4 Kb. 1 pg.
преглед
Normal;за да се произнесе, взе предвид следнотоNormal;за да се произнесе, взе предвид следното
С разпореждане от 10. 11. 2010г по гр д. №186/ 2008г по описа на прс съдът е постановил връщане на въззивната частна жалба вх.№3511 от 19. 10. 2010г на „М. Р.” О. гр. Б. Ч. против определение от 05. 10. 2010г за прекратяване на производството по гр д. №186/ 2008г на прс
35.73 Kb. 1 pg.
преглед
И за да се произнесе, взе предвид следнотоИ за да се произнесе, взе предвид следното
Гпк е постъпил отговор от особения представител на ответника – адв. Бистричка, с който отговор изцяло се оспорва исковата претенция като неоснователна и недоказана, предвид което се прави искане исковата претенция да се отхвърли като неоснователна и недоказана като се излагат и мотиви в тази насока
Анализ 59.22 Kb. 1 pg.
преглед
Намери за установено следнотоНамери за установено следното
Гпк и върху имота не пило поставено обявление. Твърди се още, че неправилно са предприети действия по принудително изпълнение, тъй като като длъжници са заплащали дължимите вноски, но чрез Банка мкб ю офис П., но в сметката на Банка Д.” не са постъпвали тези техни плащания
48.12 Kb. 1 pg.
преглед
Жалбоподателката Д. М. М., редовно призована не се явява. Вместо нея АЖалбоподателката Д. М. М., редовно призована не се явява. Вместо нея А
В предходното съдебно заседание проведено на 26. 06. 2012 г съдът е дал възможност на оспорващата да представи писмена молба с копие до третите лица за изискване от същите на посочените в жалбата писмени документи. До настоящия
33.4 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №37/26. 10. 2009 г на Д. на Н. Русо б., с което е потвърденоРешение №37/26. 10. 2009 г на Д. на Н. Русо б., с което е потвърдено
Производството по делото е по реда на чл. 118 от ксо във вр с чл. 145 и сл от апк
Решение 69.56 Kb. 1 pg.
преглед
Методика за определяне комплексната оценка на офертитеМетодика за определяне комплексната оценка на офертите
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определят потенциалните изпълнители по настоящата поръчка
82.75 Kb. 1 pg.
преглед
До управителния съвет на сдружение за развитие на бизнес и културни отношения междуДо управителния съвет на сдружение за развитие на бизнес и културни отношения между
Сдружение за развитие на бизнес и културни отношения между Република Индия и Република България
18.07 Kb. 1 pg.
преглед
Nositelj kolegijaNositelj kolegija
Учете български език. 1 ниво. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. департамент за езиково обучение-ичс. Издателство „Иван Богоров”. София, 2004. Автори: С. Петрова, П. Цанова, Е. Куртева, Кр. Томова, Ив. Илиев. +
20.6 Kb. 1 pg.
преглед
Община Пазарджик Удовлетвореност от местната власт Април май 2012 гОбщина Пазарджик Удовлетвореност от местната власт Април май 2012 г
Политическата реалност в община Пазарджик
275.27 Kb. 4 pg.
преглед
Решението на дкевр за увеличение на енергийните цениРешението на дкевр за увеличение на енергийните цени
Р) за увеличение на цените на електрическата енергия от 1 юли т г внесоха днес (13. 07. 2011г.) във Върховния административен съд (вас) сдружения „Гражданско движение днес – общество на пострадалите” и „Видовден”. Искането е за отмяна на текстове от решението, засягащи цените за битовите потребители
Решение 29.31 Kb. 1 pg.
преглед
Кой заслужава признание в България?Кой заслужава признание в България?
Чрез отворена онлайн анкета Сдружение „Видовден” и Гражданско движение „днес” се допитват до гражданите кой заслужава признание в България за 2011 г
Вопрос 14.6 Kb. 1 pg.
преглед
Асоциация за европейско партнорство /аепАсоциация за европейско партнорство /аеп
Във връзка с изпълнението на проект „Активни и стабилни структури на сго за по-ефективна и прозрачна администрация по опак асоциацията за европейско партньорство подготвя Информационен пул за сдруженията с нестопанска цел в областите София-град и Софийска област
16.8 Kb. 1 pg.
преглед
Тема: здравеопазванеТема: здравеопазване
Младенов. Те ще бъдат пренасочени по други направления, а не за почивка. Според плановете на новия социален министър парите ще се разпределят за лекарства или социални кухни за крайно нуждаещите се възрастни
Анализ 405.2 Kb. 4 pg.
преглед
Игрите от този тип се различават помежду си по степента на абстрактност и спецификата на изображението на блокчетата. За класическия тип домино е характерно, чеИгрите от този тип се различават помежду си по степента на абстрактност и спецификата на изображението на блокчетата. За класическия тип домино е характерно, че
За класическия тип домино е характерно, че се състои от 28 блокчета разделени на две полета, съдържащи съответно изображения на бели точки от 0 до За дидактичните цели на обучението по Роден край е подходящо точките да бъдат заменени със следните  шест примерни групи обекти
86.17 Kb. 1 pg.
преглед
Нежива природаНежива природа
Да се допълнят и систематизират знанията,получени в І и ІІ клас и се дадат допълнителни,достъпни знания за обектите и явленията в природата,както и за дейността на човека в нея;да се стимулирацялостното развитие на учениците;да се формира правилно отношение към природата
106.85 Kb. 1 pg.
преглед

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом